หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซะเอ๊าะ
อักษรล้านนา
ซะโออฯะ
เทียบอักษรไทย
[ซะเอ๊าะ]
ความหมาย

ว.วัยรุ่น,วัยสาว,เอ๊าะๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซะเอ๊าะ (ซะโออฯะ)