หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซะออน
อักษรล้านนา
ซะออฯร
เทียบอักษรไทย
[ซะออน]
ความหมาย

ว.ลางสังหรณ์,กังวล; สะออน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซะออน (ซะออฯร)