หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซะวาบ
อักษรล้านนา
ซะวาฯปฯ
เทียบอักษรไทย
[ซะวาบ]
ความหมาย

ก.มุมมาม,สวาปาม; สะวาบ ก็ว่า เช่น ป๋าซะวาบเหยื่อ - ปลาฮุบเหยื่อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซะวาบ (ซะวาฯปฯ)