หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซะล้อ
อักษรล้านนา
ซะลํ้อฯ
เทียบอักษรไทย
[ซะล้อ]
ความหมาย

น.เครื่องดนตรีประเภทสีคล้ายซอด้วง มีสองสาย; ถะล้อ,ธะล้อ,สะล้อ ก็ว่า. เมื่อเล่นเป็นวง เรียก วงสะล้อซอซึง หรือใช้เล่นร่วมวงปี่ในการขับเพลงซอ,ใช้คลอขับเพลงจ๊อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซะล้อ (ซะลํ้อฯ)