หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซะลุบ
อักษรล้านนา
ซะลุบ,ซะลุปฯ
เทียบอักษรไทย
[ซะลุบ]
ความหมาย

น.ยางลบ; ยางซะลุบ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซะลุบ (ซะลุบ,ซะลุปฯ)