หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซะลน
อักษรล้านนา
ซะล฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[ซะลน]
ความหมาย

ก.พบกันโดยบังเอิน; สะหลน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซะลน (ซะล฿นฯ)