หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซะป๊ะซะเป้ด
อักษรล้านนา
ซะพะซะเพดฯ
เทียบอักษรไทย
[ซะพะซะเพด]
ความหมาย

ดู... ซะป๊ะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซะป๊ะซะเป้ด (ซะพะซะเพดฯ)