หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซะป๊ะซะปัน
อักษรล้านนา
ซะพะซะพันฯ
เทียบอักษรไทย
[ซะพะซะพัน]
ความหมาย

ดู... ซะป๊ะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซะป๊ะซะปัน (ซะพะซะพันฯ)