หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซะน้ำ
อักษรล้านนา
ซะนาฯํ้
เทียบอักษรไทย
[ซะน้ำ]
ความหมาย

ก.เทน้ำลงเพื่อไล่สิ่งสกปรก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซะน้ำ (ซะนาฯํ้)