หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซะนาน
อักษรล้านนา
ซะนานฯ
เทียบอักษรไทย
[ซะนาน]
ความหมาย

ว.ชำนาญ; จ๊ะนาน,สะนาน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซะนาน (ซะนานฯ)