หน้าหลัก
ซะ ซ

ซ (ซะ) เป็นอักษรต่ำ เทียบตัว ซ ใช้เป็นพยัญชนะต้นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซะ - ซ (ซ)