หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซอล่องน่าน
อักษรล้านนา
ซํอฯล่อฯงน่าฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[ซอล่องน่าน]
ความหมาย

ก.ซอระบำเมืองน่าน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซอล่องน่าน (ซํอฯล่อฯงน่าฯนฯ)