หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซอยยา ออกเสียง ซอยยฺา
อักษรล้านนา
ซอฯยอยฯา,ซอฯยฯอยฯา]
เทียบอักษรไทย
[ซอยอฺยฺา]
ความหมาย

ก.ซอยยา - หั่นใบยาสูบให้เป็นเส้นฝอยเล็กๆ ก่อนนำไปตากแห้งเพื่อทำเป็นยาเส้นสำหรับมวนบุหรี่ หรือใช้กับมูยา(กล้องยาสูบ)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซอยยา (ซอฯยอยฯา,ซอฯยฯอยฯา])