หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซอยตี๋น
อักษรล้านนา
ซอฯยฯตีนฯ
เทียบอักษรไทย
[ซอยตีน]
ความหมาย

ก.ซอยตีน - เดินซอยเท้า,เดินอยู่กับที่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซอยตี๋น (ซอฯยฯตีนฯ)