หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซอปื๊นเมือง
อักษรล้านนา
ซํอฯพื้นฯเมิอฯง
เทียบอักษรไทย
[ซอพื้นเมือง]
ความหมาย

ดู...ซอ

ออกเสียงล้านนา
ซอ
อักษรล้านนา
ซํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ซอ]
ความหมาย

ก.การขับร้องหรือขับเพลงพื้นบ้านล้านนา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ซอปื๊นเมือง" แบ่งเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ๆ คือ ซอเจียงใหม่ และ ซอน่าน; ดู...เพงซอช่างปี่ เป่าปี่คลอให้จังหวะทำนองในการซอ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซอปื๊นเมือง (ซํอฯพื้นฯเมิอฯง)