หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซอน
อักษรล้านนา
ซอฯร
เทียบอักษรไทย
[ซอน]
ความหมาย

ก.ซ่อมแซม แทรก,ปน,เสริม เช่น ซอนหลังคา ต๋ดซอนขี้ ไห้ซอนไค่หัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซอน (ซอฯร)