หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซอถ้อง
อักษรล้านนา
ซํอฯถ้อฯง
เทียบอักษรไทย
[ซอถ้อง]
ความหมาย

ก.การขับเพลงซอโต้ตอบระหว่างชายหญิง ช่างซอที่เป็น "คู่ถ้อง" คือผู้โต้ตอบจะต้องมีปฏิภาณไหวพริบดี และได้รับการฝึกฝนจนชำนาญ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซอถ้อง (ซํอฯถ้อฯง)