หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซอกนา
อักษรล้านนา
ซอฯกนาฯ
เทียบอักษรไทย
[ซอกนา]
ความหมาย

ก.เดินไปๆมาๆในนาเพื่อให้ดินที่ไถร่วนสำหรับหว่านกล้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซอกนา (ซอฯกนาฯ)