หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซวัก
อักษรล้านนา
ซัวฯก
เทียบอักษรไทย
[ซวัก]
ความหมาย

ก.จวก,ทิ่ม,แทง,แยง; จฺวั๊ก,สฺวั๋ก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซวัก (ซัวฯก)