หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซวกอ๋ก
อักษรล้านนา
ซวฯกอ฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ซวกอก]
ความหมาย

ก.เอาของแหลมคม เช่นมีดปลายแหลมจ้วงแทงเข้าที่อก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซวกอ๋ก (ซวฯกอ฿กฯ)