หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซบอ๋ก
อักษรล้านนา
ซ฿ปฯอ฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ซบอก]
ความหมาย

ก๑.เอาหน้าแนบลงไปกับอก ก๒.พึ่งพา,พึ่งพิง,ขอความช่วยเหลือ,ง้องอน เช่น กลับไปซบอกกับหัวหน้าเก่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซบอ๋ก (ซ฿ปฯอ฿กฯ)