หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซบ
อักษรล้านนา
ซ฿ปฯ
เทียบอักษรไทย
[ซบ]
ความหมาย

ก.เอาหน้าแนบลงไปกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ซบตัก ซบอก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซบ (ซ฿ปฯ)