หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซน
อักษรล้านนา
ซ฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[ซน]
ความหมาย

ก.ผลัก,ดัน เช่น ซนหลั๋วหนึ้งเข้า - ดันท่อนฟืนเข้าเตาไฟนึ่งข้าว; ยู้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซน (ซ฿นฯ)