หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซด
อักษรล้านนา
ซ฿ดฯ
เทียบอักษรไทย
[ซด]
ความหมาย

ก.ซ้อน,เรียงลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ ว.จำนวนชั้นของหลังคาวิหารแบบล้านนา เช่น วิหารที่มีหลังคา ๓ ชั้น เรียกวิหาร ๓ ซด ได้แก่ ซดหน้า/ซดกลาง/ซดหลัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซด (ซ฿ดฯ)