หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซง
อักษรล้านนา
ซ฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ซง]
ความหมาย

ก.บัง,เร้น,แอบ ว.อยู่ในที่ไกลผู้คน,ที่ค่อนข้างลับ เช่น สวนอยู่ซงไป-สวนอยู่ไกลค่อนข้างลับ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซง (ซ฿งฯ)