หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซกต๊ก
อักษรล้านนา
ซ฿กฯท฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ซกทก]
ความหมาย

ว.จับเจ่า,ซบเซา เช่น เหงาซกต๊ก - เหงาหงอยไม่เบิกบาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซกต๊ก (ซ฿กฯท฿กฯ)