หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๋ำเลียง
อักษรล้านนา
จำรยฯง
เทียบอักษรไทย
[จำเรียง]
ความหมาย

น.นักร้อง,ทำนองเพลง ก.ร้องเพลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ำเลียง (จำรยฯง)