หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋ำเป๋น
อักษรล้านนา
จำเปนฯ
เทียบอักษรไทย
[จำเปน]
ความหมาย

ว.จำเป็น - ขาดไม่ได้,ต้องเป็น,ต้องทำอย่างนั้น,ต้องให้เป็นไปอย่างนั้น เช่น ของจ๋ำเป๋น-ของที่ขาดไม่ได้,จ๋ำเป๋นต้องเยียะ-จำเป็นต้องทำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ำเป๋น (จำเปนฯ)