หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋ำเนียร
อักษรล้านนา
จำนยฯร
เทียบอักษรไทย
[จำเนียร]
ความหมาย

ว.นาน,ช้า ก.จาก,พราก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ำเนียร (จำนยฯร)