หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋ำนีด
อักษรล้านนา
จำนีดฯ
เทียบอักษรไทย
[จำนีต]
ความหมาย

น.แบบอย่าง ก.จำแนก,แนะนำ ว.ละเอียด,ประณีต

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ำนีด (จำนีดฯ)