หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋ำจื่อ
อักษรล้านนา
จำจื่
เทียบอักษรไทย
[จำจื่อ]
ความหมาย

ก.จดจำ - กำหนดไว้ในใจ,จำไว้ในใจ; จื่อจ๋ำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ำจื่อ (จำจื่)