หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๋ำข้าเยียะ
อักษรล้านนา
จำข้าเยยฯะ
เทียบอักษรไทย
[จำข้าเยียะ]
ความหมาย

ก.สั่งให้ข้าพเจ้าทำ (ข้า-ในที่นี้หมายถึงสรรพนามบุรุษที่ ๑ คือผู้พูด)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ำข้าเยียะ (จำข้าเยยฯะ)