หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋ำข้า
อักษรล้านนา
จำข้า
เทียบอักษรไทย
[จำข้า]
ความหมาย

ก.สั่งให้ฆ่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ำข้า (จำข้า)