หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋าเหลือ
อักษรล้านนา
จาเหิลฯอ
เทียบอักษรไทย
[จาเหลือ]
ความหมาย

ก.พูดเกินความจริง,ใส่ความ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋าเหลือ (จาเหิลฯอ)