หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๋าเลิก
อักษรล้านนา
จาเริกฯ
เทียบอักษรไทย
[จาเริก]
ความหมาย

ก.จารึก,ศิลาจารึก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋าเลิก (จาเริกฯ)