หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋าเถิง
อักษรล้านนา
จาเถิงฯ
เทียบอักษรไทย
[จ๋าเถิง]
ความหมาย

ดู...จ๋าเติง

ออกเสียงล้านนา
จ๋าเติง
อักษรล้านนา
จาเทิงฯ
เทียบอักษรไทย
[จาเทิง]
ความหมาย

ก.พูดถึง,กล่าวถึง,อ้างถึง; จ๋าเถิง,อู้เถิง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋าเถิง (จาเถิงฯ)