หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๋าเตียม
อักษรล้านนา
จาทยฯม
เทียบอักษรไทย
[จาเทียม]
ความหมาย

ก.เปรียบเทียบ,อุปมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋าเตียม (จาทยฯม)