หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋าเติ้ก
อักษรล้านนา
จาเทิกฯ
เทียบอักษรไทย
[จาเทิก]
ความหมาย

น.พระบรมราชโองการ,จารึกอย่างศิลาจารึก,รายละเอียดเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิด,ฉายาของพระภิกษุหรือสามเณร โบราณมีการให้ฉายาแก่ สามเณรด้วย หลังจากเสร็จพิธีบรรพชา พระอุปัชฌาย์ได้ให้โอวาทแก่สามเณร จะมีการเขียนใบลานจารึก วัน เดือน ปี สถานที่บวช ชื่อพระอุปัชฌาย์ และให้นามฉายาแก่สามเณร เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ (เหมือนหนังสือสุทธิในปัจจุบัน) เพื่อเอาไว้กับตัวเป็นหลักประกันว่าได้บวชถูกต้อง ดีงาม เวลาเดินทางไปต่างบ้านต่างเมืองจะได้นำติดตัวไป จะได้ชื่อว่าไม่ใช่ผู้ร้าย ไม่ใช่โจร หรือหลบหนีราชการ เมื่อถึงคราวอุปสมบทก็ยังคงใช้ฉายาดังกล่าว เช่น ครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย ตอนเป็นสามเณรมีชื่อและฉายาว่า อินทร์เฟือน สิริวิชโย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋าเติ้ก (จาเทิกฯ)