หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๋าเติง
อักษรล้านนา
จาเทิงฯ
เทียบอักษรไทย
[จาเทิง]
ความหมาย

ก.พูดถึง,กล่าวถึง,อ้างถึง; จ๋าเถิง,อู้เถิง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋าเติง (จาเทิงฯ)