หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋าสาว
อักษรล้านนา
จาสาวฯ
เทียบอักษรไทย
[จาสาว]
ความหมาย

ก.เจรจาสู่ขอหญิงสาว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋าสาว (จาสาวฯ)