หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๋าว่า
อักษรล้านนา
จาว่าฯ
เทียบอักษรไทย
[จาว่า]
ความหมาย

ก.พูดว่า,กล่าวว่า สัน.เพียงแต่ว่า,แม้นว่า,หากว่า; สาว่า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋าว่า (จาว่าฯ)