หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋าวจี๋
อักษรล้านนา
จาวฯจี
เทียบอักษรไทย
[จาวจี]
ความหมาย

ว.อยู่ในวัยแรกรุ่น มักหมายถึงสาวรุ่น; ดู...สาวจี๋

ออกเสียงล้านนา
สาวจี๋
อักษรล้านนา
สาวฯจี
เทียบอักษรไทย
[สาวจี]
ความหมาย

น.สาวแรกรุ่น,สาวแรกแย้ม, สาวพรหมจารี สาวหน้อย ก็ว่า ; ถ้าเป็นชาย เรียกบ่าวจี๋

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋าวจี๋ (จาวฯจี)