หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๋าว
อักษรล้านนา
จาวฯ
เทียบอักษรไทย
[จาว]
ความหมาย

น.สิ่งที่งอกในผลไม้บางชนิด เช่น จ๋าวบ่าป๊าว-จาวมะพร้าว,จ๋าวต๋าล-จาวตาล น๒.สิ่งที่อยู่ในวัยแรกรุ่น เช่นสาวรุ่น,ดอกไม้ตูม เป็นต้น ว๑.แรกรุ่น ว๒.เด่น,เข้มข้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋าว (จาวฯ)