หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๋าลวงสุ๋ด
อักษรล้านนา
จาลวฯงสุด
เทียบอักษรไทย
[จาลวงสุด]
ความหมาย

ก.พูดจนถึงที่สุด,ท้ายที่สุด ว.ประการสุดท้าย : ภาษิตล้านนา "งัวควายจ๊างม้า ต๋ายแล้วเหลือหนัง ดูกเขาขนยัง เอาใจ๊ก๋ารได้ จาลวงสุ๋ด ขี้ห่าในไส้ คนยังกิ๋นลำอิ่มต๊อง"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋าลวงสุ๋ด (จาลวฯงสุด)