หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋ารจ๋า
อักษรล้านนา
จารฯจา
เทียบอักษรไทย
[จารจา]
ความหมาย

ก.เจรจา,พูดคุย; เจี๋ยนจ๋า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ารจ๋า (จารฯจา)