หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋าร
อักษรล้านนา
จารฯ
เทียบอักษรไทย
[จาร]
ความหมาย

ก.ใช้เหล็กปลายแหลมเขียนหนังสือ ลวดลาย หรือรอยลึกลงบนใบลานหรือศิลาเป็นต้น เรียกเหล็กปลายแหลมนันว่า เหล๋กจ๋าร-เหล็กจาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋าร (จารฯ)