หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋าปอ
อักษรล้านนา
จาพํอฯ
เทียบอักษรไทย
[จาพอ]
ความหมาย

ก.ทำเป็นคุ้นเคย,ตีสนิท,พูดถูกใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋าปอ (จาพํอฯ)