หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋านเจื๋อ
อักษรล้านนา
จานฯเจิอฯอ
เทียบอักษรไทย
[จานเจือ]
ความหมาย

ก.เกื้อกูล,เผื่อแผ่,อุดหนุน,เอื้อเฟื้อ; เจื๋อจ๋าน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋านเจื๋อ (จานฯเจิอฯอ)