หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋าต่อ
อักษรล้านนา
จาตํอฯ
เทียบอักษรไทย
[จาต่อ]
ความหมาย

ก.พูดกับ,พูดต่อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋าต่อ (จาตํอฯ)