หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๋าตี้แต๊
อักษรล้านนา
จาที่แท้
เทียบอักษรไทย
[จาที่แท้]
ความหมาย

ก.พูดตามความจริง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋าตี้แต๊ (จาที่แท้)